• en
  •  
  • vi

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày 08/05/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 tại TP Đà Nẵng.

Các sáng lập viên Tinhvan Group tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Mở đầu, Ông Hoàng Tô – Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group đã phát biểu khai mạc cuộc họp và thông qua nội dung chương trình họp. Với sự tham dự của các cổ đông và người được uỷ quyền đại diện cho hơn 80% tổng số cổ phần, cuộc họp đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng bao gồm:

  • Báo cáo của HĐQT
  • Báo cáo của Ban điều hành
  • Báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát.
  • Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Năm 2017, Tinhvan Group tiếp tục phát triển theo định hướng “Go Global – Go South – Go Service” song hành cùng khẩu hiệu “Thúc đẩy động lực”. Tất cả các công ty thành viên cùng tập trung đầu tư vào chất lượng sản phẩm/dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động thị trường phía Nam, tăng cường các cơ hội đưa sản phẩm / dịch vụ ra nước ngoài và tìm kiếm các nhà đầu tư quốc tế.