• en
 •  
 • vi

Tinh Vân quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng Phòng Tài chính kế toán

Sáng ngày 01/05/2021, Tổng giám đốc Tinh Vân – Anh Hoàng Tô đã ký Quyết định bổ nhiệm anh Phạm Duy Hùng giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Tài chính kế toán thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

 

Trong thời gian nhận bàn giao công việc, Quyền Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Ông Phạm Duy Hùng có trách nhiệm:

 • Điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính kế toán, quản lý toàn bộ các khoản đầu tư, tài sản, nguồn thu – chi tài chính đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng các chính sách, cơ chế, quy trình, quy định giúp vận hành hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh của các Trung tâm và Đơn vị thành viên;
 • Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tinh vân Group;
 • Nắm bắt tổng thể các công việc kế toán tài chính của Công ty;
 • Rà soát chi tiết số liệu kế toán của các Công ty;
 • Rà soát và cập nhật lại việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán;
 • Cập nhật lại hệ thống các báo cáo của các Công ty (báo cáo nội bộ, cho nhà đầu tư, cho các cơ quan quản lý nhà nước);
 • Cập nhật và điều chỉnh (nếu cần) phân công công việc của nhân sự Phòng Kế toán;
 • Các lưu ý trong kế hoạch tài chính – chi tiêu tuần/tháng/quý;
 • Các dữ liệu tài chính đang thực hiện;
 • Trực tiếp kiểm tra/xác nhận các hồ sơ, chứng từ chuyển tới Phòng Kế toán;
 • Duyệt chi đối với các hoạt động phát sinh: QTP kiểm soát và chuyển PTGD ký duyệt;
 • Thực hiện các công việc khác theo điều động của Phó Tổng giám đốc tài chính, Tổng Giám đốc; Báo cáo với Phó Tổng giám đốc tài chính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chúc anh Hùng nhiều sức khỏe và tiếp tục phát huy khả năng, hoàn thành xuất sắc công việc trên cương vị mới!