• en
 •  
 • vi

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Số 69/2017/TB-TVH                                                                                                                Hà Nội, ngày 28  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

 • Thời gian: 8h30 ngày Thứ Hai, 08/05/2017.

 

 • Địa điểm:  Khách sạn Green Plaza238 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

 

 • Nội dung chính của cuộc họp:
 1. Báo cáo của HĐQT.
 2. Báo cáo của Ban điều hành
 3. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.
 4. Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 6. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

 

 • Tài liệu phục vụ cuộc họp: Quý Cổ đông có thể nhận tại Thư ký Công ty, Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên HACINCO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: (04) 35589970, máy lẻ: 136.

 

 • Ủy quyền tham dự cuộc họp: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp về Thư ký Công ty bằng đường bưu điện hoặc số fax: (04) 35589971 trước ngày 6/5/2017.

 

 • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự cuộc họp vui lòng mang theo:
 1. Thông báo mời họp.
 2. Giấy chứng minh nhân dân.
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham gia cuộc họp).

 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân năm 2017.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

–  Bảng tin;

–  Các cổ đông;

–  Lưu Văn thư, TKCty.

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

 

  

 

Hoàng Tô

Ghi chú: Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ 2017.