• en
  •  
  • vi

Chiến lược en

Tháng 10/2018, HĐQT Tinhvan Group đã thông qua chiến lược phát triển trong 3 năm 2019-2022 là “DIGITAL SYNERGY” (Cộng hưởng Số), một cách nôm na và ngắn gọn: “Hiệp đồng và tạo sức mạnh cộng hưởng trong xu thế chuyển đổi số” (Synergy in Digital Transformation). Đây sẽ là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của TVG cũng như các đơn vị thành viên.   Trong chặng đường 2016 - 2018, Tinhvan Group đã định hướng phát triển với 3 chiến lược cơ bản là “Go Global”, “Go South” và “Go Service”.
  1. GO SERVICE
  • Mô hình kinh doanh: Tập trung vào B2B2C với “Service Mindset”
  • Công nghệ: Cloud, Big Data and SaaS
  1. GO GLOBAL
  • Mở rộng từ thị trường nội địa sang quốc tế
  • Khai thác các cơ hội kinh doanh trên toàn cầu
  1. GO SOUTH
  • Cân bằng tỷ trọng doanh thu từ thị trường miền Nam