• en
  •  
  • vi

Chiến lược en

Trong chặng đường 2016 - 2020, Tinhvan Group đã định hướng phát triển với 3 chiến lược cơ bản là “Go Global”, “Go South” và “Go Service”.
  1. GO SERVICE
  • Mô hình kinh doanh: Tập trung vào B2B2C với “Service Mindset”
  • Công nghệ: Cloud, Big Data and SaaS
  1. GO GLOBAL
  • Mở rộng từ thị trường nội địa sang quốc tế
  • Khai thác các cơ hội kinh doanh trên toàn cầu
  1. GO SOUTH
  • Cân bằng tỷ trọng doanh thu từ thị trường miền Nam