• en
  •  
  • vi

Hoàng Tô en

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tinhvan Group

a tô 2-b
  • Tháng 1/2008 – Hiện tại: Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group.
  • Tháng 3/2000 – Tháng 1/2008: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Tinh Vân.
  • Năm 1997: Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân.
  • Tháng 6/1995: Gia nhập Tinh Vân từ những ngày đầu tiên, khi là Trung tâm Dịch vụ Tin học.
  • Năm 1994: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý lý thuyết, khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, LB Nga.