• en
  •  
  • vi

Nguyễn Quan Sơn en

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tinhvan Group

Tổng Giám đốc Tinhvan Holdings

a quan sơn2-b

Là người định hướng và chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ của toàn Tinhvan Group.

Tháng 12/2015 – Hiện tại: TGĐ Tinhvan Holdings.

Năm 2013 - Hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group.

Năm 2010 – Năm 2015: PTGĐ phụ trách Tài chính Tinhvan Group.

Năm 2010 – Năm 2012: TGĐ Tinhvan Telecom.

Năm 2007: Kiến trúc sư trưởng Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân – Tinhvan Media.

Năm 1994: Là một trong ba thành viên sáng lập Trung tâm Dịch vụ tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

Năm 1989: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Bang Nga.