• en
  •  
  • vi

Nguyễn Quan Sơn en

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tinhvan Group

a quan sơn2-b Là người định hướng và chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ của toàn Tinhvan Group.
  • Tháng 12/2015 – Hiện tại: TGĐ Tinhvan Holdings.
  • Năm 2012 – Năm 2015: PTGĐ phụ trách Tài chính Tinhvan Holdings..
  • Năm 2010 – Năm 2012: TGĐ Tinhvan Telecom.
  • Năm 1994: Là một trong ba thành viên sáng lập Trung tâm Dịch vụ tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.
  • Năm 1989: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý, ĐHTH Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Bang Nga.