• en
  •  
  • vi

Tinh Vân hoàn thiện hệ thống TT Giao dịch CNTT – TT Đà Nẵng

Ngày 12/4/2011, tại Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân cùng đối tác là Công ty Sun Ivy International Inc. đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng gói thầu DNG8a với Ban quản lý Dự án Phát triển CNTT-TT Thành phố Đà Nẵng.

Trưởng BQL Dự án PT CNTT-TT TP Đà Nẵng ký kết Hợp đồng với Tổng giám đốc Tinhvan Group

Gói thầu DNG8a – “Thiết kế, Cung cấp, Lắp đặt, Kiểm thử và Vận hành thử nghiệm Trung tâm Giao dịch CNTT-TT Đà Nẵng” nằm trong khuôn khổ dự án Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông của thành phố. Tổng giá trị hợp đồng là 25 tỷ VNĐ, dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian là 5 tháng.

Ban Quản lý dự án phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 174/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng, hoạt động với chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai, quản lý điều hành Dự án phát triển CNTT và TT thành phố Đà Nẵng.

Dự án Phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng là một trong 5 tiểu dự án thuộc dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam dựa trên nguồn vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế  (IDA) – Ngân hàng thế giới. Kể từ khi Hiệp định tín dụng được công bố có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9 năm 2006, Ban Quản lý dự án phát triển CNTT-TT thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện và hoàn thành được một số hạng mục quan trọng trong Kế hoạch tư vấn và mua sắm 18 tháng đầu tiên của dự án, được Ngân hàng thế giới đánh giá là một trong 2 tiểu dự án đạt được kết quả tốt nhất trong giai đoạn đầu triển khai dự án.